Author Archives: admin

ที่ปรึกษาธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร

ที่ปรึกษาธุรกิจมีความสำคัญอย่างไร ตลอด 20 ปีที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่

ที่ปรึกษากฎหมาย มีความสำคัญอย่างไร

ที่ปรึกษากฎหมาย สำหรับการทำธุรกิจ มีความสำคัญไม่น้อย โดยเฉพาะที่ปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจและที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน หลายท่านรอจนเกิดปัญหา

ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญอย่างไร

ทรัพยากรบุคคล หรือ HRM (Human Resource Management ) / HRD (Human  Resource  Development) มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เสมือนเป็นยาสามัญ

ที่ปรึกษาพัฒนาภาวะผู้นำ จัดอบรม สัมมนามีความสำคัญอย่างไร

“ผู้นำ” คำนี้ อาจารย์จะให้ความสำคัญมาก เพราะผู้นำคือจุดเริ่มต้นของทุกๆอย่าง มีบทบาทที่จะนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือความล้มเหลว ทุกๆองค์กรที่ประสบความสำเร็จ

ที่ปรึกษาบริหารโครงการ มีความสำคัญอย่างไร

การบริหารโครงการ อาคาร นิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร มีความสำคัญมากเพราะกฎหมายตามพระราชบัญญัติอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร

ทนายคดีแรงงานต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

คดีแรงงาน เป็นคดีที่มีเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะแตกต่างไปจากคดีแพ่งหรือคดีอาญาทั่วไป เป็นข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง

คุณวิศาล สิงห์โตแก้ว

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ

คุณธนัญชัย รามด้วง

ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย

คุณชนาภัช เสนาธรรมรักษ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน

ผศ.ดร.ณิชชา วัชรากุลพงศ์

ที่ปรึกษาอาวุโสผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและแรงงาน