ฝึกอบรม สัมมนา

p07

ฝึกอบรม สัมมนา

SENMENTOR เราเป็นสำนักฝึกอบรม จัดสัมมนา อันเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่มันคง อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุด ทุกหลักสูตรจึงถูกออกแบบให้เหมาะสมเฉพาะองค์กร โดยคำนึงถึงวัฒนธรรมองค์กร ประเภทธุรกิจ บุคคลากร เป้าหมายระยะสั้น กลาง และระยะยาว รวมถึงปัจจัยอื่นๆอีกมากมาย โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ชำนาญเฉพาะด้านทั้งด้านกฎหมาย บัญชี ภาษีอากร พัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาภาวะผู้นำ งานขายและการตลาด

บริการที่ปรึกษาด้านฝึกอบรม จัดสัมมนาส่วนหนึ่งของเซ็นเมนทอร์

  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบมรมด้านกฎหมายแรงงาน และกฎหมายธุรกิจ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบมรมด้านการบัญชีและวางแผนภาษีชั้นสูง
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบมรมด้านทรัพยากรบุคคลแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบมรมด้านพัฒนาภาวะผู้นำ
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบมรม พัฒนาการตลาดแบบ 360 องศา
  • ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบรม ออกแบบหลักสูตรอื่นๆ ให้ตรงต่อความต้องการขององค์กร

ให้บริการ ที่ปรึกษาจัดฝึกอบรม ออแบบหลักสูตรอื่นๆ ให้ตรงต่อความต้องขององค์กร